Общи условия

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба на стоки от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите относно предлаганите стоки чрез електронния магазин на „Ауто-Мат” ЕООД, базиран на уебсайта www.automatbg.com, наричан по-долу накратко ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Тези общи условия са неразделна част от сключените договори за покупко-продажба на стоки чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  между „Ауто-Мат” ЕООД, ЕИК: 205255195, със седалище и адрес на управление: гр.София жк.Банишора бл.29 вх.Г, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, от една страна като Продавач, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия” и направило заявка за закупуването на предлаганите стоки чрез електронния магазин на „Ауто-Мат” ЕООД, базиран на уебсайта www.automatbg.com, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/КУПУВАЧ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството предоставя на Потребителя възможност чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена по реда, начина и в сроковете, уредени в настоящите “Общи условия” да закупува предлаганите стоки от Дружеството в електронния магазин, базиран на интернет страницата www.automatbg.com

Чл.2. /1/Дружеството публикува на сайта на електронния магазин:

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

– всякаква друга информация, която Продавачът е длъжен да предостави своевременно на Купувача преди закупуването на стоката съгласно българското законодателство,.

/2/ Посочените цени в електронния магазин са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за един брой и не включват разходите за доставка.

/3/ При извършена заявка Дружеството потвърждава валидността на заявката и възможността за изпълнение на поръчката, в срок от 1 /един/ работен ден на посочения при подаване на заявката електронен адрес на Купувача, като посочва и срока за доставка на стоката. Дружеството не гарантира наличността на поръчаните стоки преди потвърждаването на заявката на посочения електронен адрес в нея.

Чл.3. За да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в електронния магазин стоки, Потребителят може да се регистрира като такъв чрез попълване на регистрационната форма в сайта или да попълни директно заявката, публикувана на интернет страницата на електранния магазин, като предостави само необходимите данни за закупуването и доставката на стоката съгласно настоящите общи условия. Потребителят декларира , че данните, които предоставя на Дружеството в процеса на регистрацията, заявяването и закупуването на стоките, са верни, пълни и точни. В случай че Потребителят предостави неверни данни, Дружеството има право да прекрати договора, като без предизвестие преустанови неговото изпълнение, като Потребителят дължи на Дружеството обезщетение за понесените вреди от това.

Чл.4. /1/С акта на регистрацията и /или подаване на заявката в сайта на електронния магазин Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

/2/  Регистрацията  като потребител в сайта на електронния магазин се извършва като се попълнят всички задължителни полета в регистрационната форма – три имена на физическо лице/наименование на дружество и ЕИК на юридическото лице, което прави поръчката, адрес за доставка, телефон и електронен адрес за уведомления. След попълване на формата и приемането на настоящите общи условия Потребителят получава на посочената от него електронна поща потребителско име и парола за достъп до профила си в сайта на електронния магазин.

 /3/ Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за закупуването на предлаганите стоки, след като последователно извърши следните действия:

Потребителят попълва в посоченото на сайта поле три имена на физическо лице/наименование на дружество и ЕИК на юридическото лице, което прави поръчката, адрес за доставка, телефон и електронен адрес за уведомления. След попълването им, Купувачът определя и потвърждава вида и размера на стоката, която желае да закупи чрез натискане на бутона “Добави в количка”, обозначен срещу съответната стока, последвано от посочване на количеството на стоката, която желае да закупи. Попълнената заявка се потвърждава чрез натискане на бутона “Финализирай поръчката”.

/4/ При извършена редовна заявка, Дружеството я обработва и потвърждава валидността на заявката и възможността за изпълнение на поръчката, в срок от 1 /един/ работен ден на посочения при подаване на заявката електронен адрес на Купувача, като посочва и срока за доставка на стоката.

/4/ При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение. Договорът поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката и възможността за изпълнение на поръчката и срокът на доставката от страна на дружеството.

Чл.5.  Купувачът се задължава да заплати продажната цена за закупените стоки от Електронния магазин съгласно подадената и потвърдена заявка по предходния член, заедно с транспортните или куриерските разходи, невключени в тази цена при нейната доставка чрез наложен платеж съгласно условията на куриерската фирма, обявени на сайта на електронния магазин.

Чл.7.   Заявената за покупка стока се доставя в срок до 5 работни дни от потвърждаване на заявката, с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Купувача адрес за доставка, чрез куриерска услуга съгласно условията на куриерската фирма, обявени на сайта на електронния магазин. Цената на куриерската услуга е за сметка на Купувача. Цената на доставката не е фиксирана, като тя се изчислява по тарифите на куриерската фирма.

Чл.8. /1/Стоката се предава на адреса за доставка на Купувача или на трето лице, находящо се на адреса, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача. При предаване на стоката Купувачът или третото лице – представител на Купувача подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Купувачът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в посочения срок за доставка, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

/2/ С подписването на фактурата/товарителницата Купувачът потвърждава приемането на Стоката. Рискът от погиване на Стоките преминава върху Купувача от момента на приемане на Стоките. Правото на собственост върху Стоките преминава върху Купувача от датата на извършване на пълното плащане на Покупната цена. Евентуални загуби, кражби, повреди на Стоките и/или евентуални претенции на трети лица срещу Купувача не го освобождават от задължението му да заплати пълната Покупна цена на доставените Стоки.

Чл.10. Дружеството се задължава:

да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;

– да достави в срок заявената за покупка стока след потвърждаването на заявката на електронния адрес на Купувача;

– да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

– полага грижата информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като не гарантира наличността на стоката;

– гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП;

– продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта.  В този смисъл Дружеството има правото да не достави част или всички стоки поради изчерпване на наличността или промяна на цената. При всички случаи Дружеството уведомява за това Потребителя чрез имейл или по телефона.

Чл.11Дружеството има право:

– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите правят заявка, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен и пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Дружеството услуги, като Дружеството ще използва същата за преддоговоринте отношения с Потребитела и изпълнение на сключения договор за покупко-продажба при спазване на действащото законодателство относно защитата на личните данни.

Чл.12Дружеството:

– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка на стоки, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани, по какъвто и да било начин посредством него;

– доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни, чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси;

– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин.

Чл.13Потребителят се задължава:

– да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока, чрез наложен платеж на куруера, който му доставя стоката и да подпише Фактурата/товарителната за получената стока;

– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Дружеството;
– да получи стоката;

– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна имуществена отговорност за неизпълнението на това задължение, от което са произтекли вреди за дружеството;

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия  и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;

Чл.14Потребителят има право:

– на достъп в режим онлайн до Дружеството, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Дружеството – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;

– да получи в пълен размер заплатените от него суми в 14-дневен срок от връщането на стоката или от удостоверяване на валиден отказ от договора по начина, предвиден в чл.54, ал.1 и 2 от ЗЗП.

Чл.15. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Дружеството; прекратяване поддържането на електронния магазин; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други, предвидени в закона случаи.

Чл.16. Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

Чл.17.  Право на отказ от договора и връщане на стоката

/1/ Купувачът като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на приемане на Стоката, без да посочва причината за това и без да дължи, каквото и да било обезщетение, да се откаже от покупката и да върне неизползвани, окомплектовани и неповредени Стоки, срещу което Дружеството да възстанови на Потребителя заплатената от него Покупна цена за върнатите Стоки.

/2/Правото на връщане на Стока от Потребителя може да се упражни, при условие че същият преди изтичането на съответния срок по ал. 1 уведоми Дружеството за решението си за връщане на Стоката, като върне същата на Дружеството в неизползван и неповреден вид, опакован в оригиналната й неповредена и с ненарушена цялост опаковка, придружени заедно с надлежно попълнен формуляр за връщане на стоката, публикуван в сайта на електронния магазин, и копие на оригиналната фактура/товарителница за закупената Стока, подписана от Купувача. Разходите за връщане на Стоката са за сметка на Купувача. Дружеството възстановява на Потребителя заплатената от него Покупна цена за върнатата стока в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил върнатата от Купувача Стока в указаното в настоящите общи условия състояние, придружени с попълнен формуляр за връщане и копие на оригиналната фактура/товарителница за закупените Стоки, подписана от Купувача по банкова сметка, посочена от купувача във формуляра за връщане на стока.

/3/ Дружеството има право да откаже да приеме върнатите Стоки, в случай че Купувачът не е спазил съответния срок по чл. 17. ал. 1 и/или не е изпълнил условията по чл. 17, ал.2.

Чл.18. Гаранции и рекламации

/1/ Дружеството осигурява законова гаранция от 2 години на Потребителите по ЗЗП за съответствие на закупената стока с договора за продажба, която започва да тече от момента на доставката на Стоката. Потребителят има правото да предявява пред Дружеството рекламации за недостатъци, несъответствия и липси в определения гаранционен срок. Гаранционният срок спира да тече за периода от предявяване на рекламацията до решаването й. При замяна на стоката гаранционният срок отново започва да тече от датата на премането на новата стока.

/2/ Рекламацията се предявява в гаранционния срок, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договора за покупка, чрез депозиране на надлежно попълнен от Купувача ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ, в който се посочва недостатъка или дефекта на закупената стока, придружен с копие на оригинален документ за покупка на Стоките, подписан от Купувача на седалището и адреса на управление на дружеството. Образец на ФОРМУЛЯРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ е публикуван на уебсайта на електронния магазин.

/3/ Дружеството завежда регламацията в регистъра за рекламации, като издава на Купвача рекламационен документ, установяващ предявяването на рекламацията. Дружеството разглежда и се произнася по рекламацията в рамките на 7 работни дни от датата на депозирането й. В случай че преценката относно основателността на рекламацията не може да бъде извършена от представител на Дружеството, Стоките, за които е направена рекламация, се изпращат на производителя за оценка. В такъв случай се изпраща уведомление по електронната поща на Потребителя- Купувач за възможно удължаване на срока за рекламация.

/4/ Ако рекламацията е основателна, Дружеството решава Рекламацията по някой от следните начини:

 • Доставяне на липсваща стока;
 • Ремонт на стоката/Остраняване на дефекта;
 • Замяна на Стоката;
 • Отбив от цената;
 • Възстановяване на платената покупна цена, като в този случай договора за покупко-продажба се прекратява;

/5/Потребителят във Формуляра за рекламации може да избира между ремонт на стоката или замяна с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от потребителя начин е непропорционален в сравнение с другия. В случай на невъзможност на Дружеството да замени стоката, Потребителят може да избере между отбив от цената или възстановяване на платената покупна цена, като в този случай договора за покупко-продажба се прекратява;

/6/ Гаранцията не покрива повреди на Стоките, причинени от тяхната обичайна употреба, както и повреди, възникнали при транспорта на Стоките, при неправилно монтиране на същите, както и при неспазване на инструкциите за употреба на Производителя. Елементи или части от елементи, които подлежат на бързо износване и разкъсване или които не са експлоатирани в съответствие с изискванията и инструкциите на Дружеството и Производителя, не се покриват от гаранцията.

Политика за лични данни

Чл.19. /1/ „Ауто-Мат” ЕООД, ЕИК 205255195 осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 /2/ Дружеството  събира и обработва личните данни на физическите лица на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 за:

 • изпълнение на задълженията на Дружеството по договор;
 • изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • за целите на легитимни интереси на Дружеството или на трета страна;
 • получено съгласие от физическото лице за целите на директния маркетинг;

/3/ Дружеството спазва следните принципи при обработка на личните данни на физическите лица:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

/4/ Дружеството обработва следните лични данни на потребителите- физически лица, направили заявка за закупуване стока: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, които се събират с цел идентификация, обработка на заявката и доставка на закупените стоки. Дружеството обработва също така и информация, свързана с плащането с цел извършване на търговската си дейност и водене на счетоводство, изпълнение на законови задължения и защита на легитимните интереси на дружеството.

 /5/ Дружеството извършва следните операции с лични данни на физическите лица за следните цели:

 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка на направена заявка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния магазин до Купувача.

/6/ Дружеството не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

/7/ Дружеството  съхранява получените лични данни на физически лица, докато разполага с основание за тяхното съхранение. Периодът за съхранение е за срок от 5 години след прекратяването на договорните взаимоотношения с Потребитела. След изтичането на срока  Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне. Срокът за съхранение на данните може да бъде удължен с оглед изпълнение на законово задължение, целите, изпълнение на договора, с оглед защита на легитимни интереси на Дружеството или друго лице.

 /8/Дружеството  може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Чл.20. Физическите лица, субекти на лични данни имат следните права при събирането, обработването и съхранението на личните им данни:

20.1. Право на достъп – правота да се изисква и получава от Дружеството информация дали се обработват лични данни на субекта и ако това е така, право на получаване на информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните данни и достъп до тях. При поискване Дружеството предоставя  на субекта на личните данни копие от обработваните данни в електронна или друга подходяща форма.

20.2. Право на коригиране или попълване – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството да коригира личните му данни, които са неточни или неверни и да попълни непълни негови лични данни. Корекцията се извършва от Дружеството своевременно, като се отчитат техническите възможности за това.

20.3. Право на заличаване – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството изтриване на свързаните с него лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • оттеглане на съгласието, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни на субекта са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни на субекта трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Дружеството.

Дружеството  не е длъжно да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

20.4. Право на ограничаване на обработването – Потребителят като субект на лични данни има правото да изисква от Дружеството  да ограничи обработване на свързаните с него данни, когато не желаете тяхното заличаване при условията на чл.20.3, а само да ограничи обработката на личните данни.

 20.5. Право на преносимост на личните данни – Потребителят като субект на лични данни има правото да поиска от Дружеството съхраняваните за него лични данни да се прехвърлят на трета страна;

20.6. Право на защита – Потребителят като субект на лични данни има правото да подаде жалба по отношение на обработката на неговите лични данни в Комисията за защита на личните данни или да обжалва по съдебен ред.

 Чл.21. Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните данни на Потребител, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, същият ще бъде уведомен без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Дружеството не е длъжно да уведомява Потребитела, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Потребитела.

 Чл.22. Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

/1/ Дружеството предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Дружеството не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

За целите на обработване на личните данни на Потребителите и предоставяне на услугите, Дружеството може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Дружеството  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Дружеството. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Чл.23. Политика на „бисквитките“

/1/  Уеб сайтът на електронния магазин съхранява и извлича информация от браузъра чрез “бисквитки”. “Бисквитките” са малки по размер файлове, които съхраняват и получават идентификатори и друга информация за компютрите, телефоните и другите устройства /например датата и часа на посещенията на уебсайта, посетените страници, времето, прекарано в уебсайта, и сайтовете, посетени точно преди и непосредствено след него/ и които уебсайтът на електронния магазин иска Вашия браузър да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. Тази информация се използва за подобряване и персонализиране на уеб опита на съответния Потребител, като дава възможност на дружеството да предлага продукти и стоки, които съотвестват на нуждите и интересите на потребителите и да прави следващото посечещение в сайто по-лесно и по-бързо.

/2/ Когато посещавате сайтът та Електронния магазин, Дружеството използва „бисквитки“ най-вече за да персонализира съдържанието, да поддържа анонимна статистика за трафика, да осигурява безопасно влизане в акаунта и да подбира подходящи реклами.

/3/ На сайта на електронния магазин се използват два типа „бисквитки“:

 • „сесийни бисквитки“ – те са временни и се изтриват от компютъра, когато затворите браузъра си. Те са предназначени за правилното функциониране на уебсайта на електронния магазин и свързаните с него приложения.
 • „постоянни бисквитки“ – те остават съхранени на компютъра ви, докато бъдат изтрити или докато не изтекат и са предстазначени да ви разпознаят като повтарящ се посетител на уебсайта и да адаптирате съдържанието му в съответствие с вашите предпочитания.

/4/ С акта на приемане на настоящите общи условия Вие се съгласявате с Политиката на дружеството за използване на „бисквитките“. Всеки потребител може да се откаже от „бисквитките“ по всяко време и да оттегли даденото съгласие за използване на „бисквитки“, като зададе съответните настройки в своя браузер или да зададе използването им от определени потребители. В този случай е възможно някои функционалности на уебсайта да не работят, както е предвидено.

Чл.24. Мерки за сигурност и защита

/1/Дружеството  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица, които са в съответствие с приложимите разпоредби за пазене на личнни данни. Мерките за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

/2/Дружеството използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

24.1. Криптиране на връзката между сайта и крайното устройство.

24.2. Защита на базата данни от неправомерен достъп.

24.3 Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

/3/Дружеството ограничава достъпа до личните данни на Потребителите само за служителите, обработващите лични данни и трети лица, на които тази информация е нужна и са оправомощени да я получат.

/4/ За защита и упражняване на правата си, субекта на личните данни може да се свърже с Дружеството по пощата с писмо, изпратено до Дружеството „Ауто-Мат“ ЕООД на адрес: гр.София жк.Банишора бл29 вх.Г ап.49 или чрез изпращане на имейл на електронен адрес:sales@automatbg.com, лице за контакти:Стилиян Блажев, тел 089 699 1937

Данни на Комисията за защита на личните данни: адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон:  02/91-53-518, Интернет страница: www.cpdp.bg

Заключителни разпоредби

Чл.24. /1/ Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството.

/2/ Дружеството е длъжено да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

/3/ Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

/4/ Потребителят упражнява правото си по ал.2 като изпраща на търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал.1. Алинея 2 не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

/5/ Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията на ал.1 и не е упражнил правото си по ал.2 и 3.

/6/ Дружеството е длъжно да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.

/7/ За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.25. /1/ Писмената форма по настоящите общи условия се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на електронния магазин и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

/2/ Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.26. Всички спорове между страните ще се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Настоящите общи условия са приети и публикувани на интернет страницата на електронния магазин на датата 01.09.2018.